O studiu > Úplata za poskytnuté vzdělání (školné)

Úplata za poskytnuté vzdělání (školné) se řídí vyhláškou č. 71/2005 Sb., o základním uměleckém vzdělávání a naším školním řádem. Finanční příspěvky na vzdělávání

Hudební obor - přípravné studium

Studium měsíčně Kč pololetně Kč
PSHO - přípravné studium hudebního oboru 340,- 1700,-
PSHO v MŠ 160,- 800,-
Diblíci - přípravný pěvecký sbor 150,- 750,-
Lentilky - přípravný pěvecký sbor 150,- 750,-

Hudební obor - základní studium

Studium měsíčně Kč pololetně Kč
Individuální výuka nástroje 450,- 2250,-
Skupinová výuka (zobcová flétna, klávesy) 380,- 1900,-
Dva hlavní předměty (nástroje) 380,- 1900,-
Brumlíci a Medvíďata (jako hlavní předmět) 220,- 1100,-
Dechový orchestr (jako hlavní předmět) 200,- 1000,-

Výtvarný obor

Studium měsíčně Kč pololetně Kč
Přípravné v MŠ 200,-- 1000,-
Přípravné v ZUŠ 400,- 2000,-
Základní 450,- 2250,-

Taneční obor

Studium měsíčně Kč pololetně Kč
přípravné 300,- 1500,-
základní 330,- 1650,-

Literárně dramatický obor

Studium měsíčně Kč pololetně Kč
přípravné i základní 280,- 1400,-

Hudební obor - Křemže

Studium měsíčně Kč pololetně Kč
přípravné 340,- 1700,-
základní 450,- 2250,-
skupinová výuka (zobcové flétny) 380,- 1900,-

Taneční obor - Křemže

Studium měsíčně Kč pololetně Kč
přípravné 270,- 1350,-
základní 300,- 1500,-

Hudební obor - Horní Planá

Studium měsíčně Kč pololetně Kč
přípravné i základní 280,- 1400,-

Hudební obor - Brloh

Studium měsíčně Kč pololetně Kč
přípravné i základní 290,- 1450,-

Hudební obor - Kájov

Studium měsíčně Kč pololetně Kč
přípravné i základní 280,- 1400,-

Studium pro dospělé - výdělečně činné

Studium měsíčně Kč pololetně Kč
základní 1200,- 6000,-

Pronájem nástrojů

měsíčně Kč ročně Kč
100,- 1200,- (včetně prázdnin)

Povinně volitelné předměty pro hudební obor

hudební nauka, komorní hra, hra v orchestru, sborový zpěv, hudební seminář, souborová hra, hudební ateliér, komorní zpěv, bubenický seminář - jsou součástí úplaty

Způsob úhrady

Ředitel školy stanoví výši úplaty na období školního roku. Úplatu lze uhradit pololetně, výjimečně mohou rodiče či zletilý žák požádat ekonomku školy o jiné rozvržení plateb.

Úplata za stanovené období je splatná: I. pololetí do 15. září, II. pololetí do 31. ledna. Zákonný zástupce žáka nebo žák starší 18 let obdrží e-mailem na začátku I. a II. pololetí předpis k úhradě úplaty (školného). Pokud naší školu navštěvuje více dětí z jedné rodiny nebo žák studuje více oborů či hraje na více nástrojů obdrží tzv. balíček plateb do které budou zahrnuty veškeré vaše pohledávky vůči ZUŠ Český Krumlov včetně ročního poplatku za pronájem nástroje.
Platbu rodič (zákonný zástupce) provede ihned po obdržení příkazu při zachování variabilního symbolu žáka, u balíčku plateb specifického symbolu.
a) převodem na účet školy
b) výjimečně hotově v kanceláři školy.
Informace o výši úplat v jednotlivých oborech ZUŠ je uvedena zde.

Ukončí-li žák vzdělávání podle § 7 odst. 2 písm. b) nebo c) vyhl.č.71/2005 Sb. v průběhu prvního nebo druhého pololetí školního roku, úplata za vzdělávání se nevrací. Ukončí-li žák vzdělávání podle § 7 odst. 2 písm. c) z důvodů hodných zvláštního zřetele, zejména zdravotních, lze poměrnou část úplaty za vzdělávání vrátit.

Jsou-li žáky školy tři a více dětí z jedné rodiny, mohou rodiče požádat o slevu úplaty pro každé dítě v jednom oboru v pořadí hudební obor, výtvarný obor, taneční obor, literárně dramatický obor (20%). O slevu je možno požádat na začátku školního roku buď písemně na adresu ZUŠ Český Krumlov, Kostelní 162, 38101, nebo e-mailem. Podmínkou je výborný prospěch a chování žáků. Úplata je příspěvkem na provoz školy, žádáme rodiče o včasnou úhradu ve stanoveném termínu. Neuhrazení úplaty a opakované upomínky jsou důvodem k vyloučení žáka ze školy. Děkujeme za pochopení!

Tento dodatek nabývá platnosti dnem 1. září 2021.
PaedDr. Alena Švepešová, ředitelka školy